PROTOCOL INTERN CANAL DE DENÚNCIES

CC NOSTRA SENYORA DE LA CONSOLACIÓ – ES VIVER

El canal de denúncies del CC Nostra Senyora de la Consolació és una eina d’implantació obligatòria per al nostre col·legi amb antelació a l’1 de desembre de 2023.

La seva regulació queda recollida en la Llei 2/2023 de 20 de Febrer. El canal de denúncies és un sistema intern d’alerta que serveix per a prevenir i combatre la mala administració en una organització, mitjançant la identificació d’actituds o activitats delictives en el si d’aquesta, i constitueix una eina fonamental per a la gestió de riscos corporatius.

Què es pot denunciar en el canal de denúncies?

  • Possibles conductes i comportaments considerats il·legals amb l’acompliment del treball.
  • Presumpta gestió lucrativa de recursos de l’empresa.
  • Situacions de discriminació o abús sexual.
  • Pràctiques de corrupció, robatoris, fraus, etc.

Qui pot presentar una denúncia?

El canal intern d’informació o de denúncies no ha d’estar disponible sols per als empleats de l’organització. També ha d’estar disponible per a tercers que tinguin relació amb l’empresa. Per exemple: proveïdors, administradors, socis o treballadors autònoms que col·laborin amb ella, empleats d’empreses proveïdores, famílies i alumnes del centre. Per això, el canal de denúncies ha de ser accessible tant per a membres de l’organització com per a persones externes.

On es situa el canal de denúncies?

L’accés al canal de denúncies estarà situat en una part destacada de la pàgina web del col·legi, mitjançant un botó amb la indicació “canal de denúncies”. En aquesta ubicació, es trobaran dos elements:

1) Una breu informació explicativa del canal i el seu funcionament.

2) El formulari que ha d’utilitzar-se per a comunicar una denúncia.

Funcionament del canal de denúncies:

En el moment que qualsevol persona comunica a través del formulari del canal una denúncia, s’inicia el següent procés:
1) Comunicació de la denúncia al responsable del canal de denúncies.

2) Comunicació del justificant de recepció de la denúncia, en cas d’identificació del demandant, en un termini màxim de 7 dies.

3) El responsable del canal de denúncies obre una recerca sobre els successos o persones denunciades.

4) En el termini màxim de 2 mesos, el responsable del canal ha d’emetre un informe de la recerca realitzada. Un resum d’aquest informe serà comunicat al denunciant, en cas que s’hagi identificat.

5) En el cas de detectar-se accions o successos delictius, l’informe s’elevarà a la direcció del centre i, si escau, es comunicarà externament a les autoritats pertinents.

6) En tots els casos, l’informe realitzat queda arxivat i es portarà un registre de tots els informes de recerques realitzats que podrà ser consultat per la direcció del centre. L’accés a les denúncies del canal, als informes i al registre d’informes quedarà restringit al responsable del canal i a la direcció del centre. Sense la seva autorització, ningú més podrà accedir a la informació conRnguda en aquests registres.

Qui és el responsable del canal de denúncies?

El responsable del canal de denúncies serà l’equip de denúncies del centre, compost per Sor Catalina Vilanova (directora titulat), Santiago Rodríguez (Director pedagògic) i Lucia Martínez (Administradora), els qui rebran, gestionaran i resoldran les denúncies rebudes, contactant amb els departaments o àrees implicades en una denúncia, en cas de considerar que la denúncia és rellevant i susceptible de ser investigada. Igualment, hauran de donar resposta als denunciants en els terminis establerts anteriorment.

Publicitat del canal de denúncies:

En el moment de la implementació del canal, es realitzarà un enviament de correus electrònics a tota la plantilla del centre per a informar de l’existència i funcionament del canal de denúncies.

El canal estarà situat en un lloc destacat i visible de la web del Col·legi, de manera que sigui fàcilment localitzable i consultable per part de qualsevol persones interna o externa al CC Nostra Senyora de la Consolació – Es Viver.

FORMULARI DE DENÚNCIA

El formulari creat per el CC Nostra Senyora de la Consolació – Es Viver per a ser utilitzat com a canal de denúncies serà de tipus telemàtic i se situarà en lloc destacat de la pàgina web, juntament amb una informació bàsica sobre el canal, delictes denunciables i procediment d’actuació.
Els camps que ha de contenir el formulari són:

1) Opció per a realitzar la denúncia anònima o no. En cas afirmatiu, es passa a la pregunta 5)
2) Nom i cognoms del denunciant
3) DNI del denunciant

4) Email del denunciant (per al justificant de recepció)
5) Vinculació amb el col·legi: empleat, proveïdor, col·laborador, familiar d’alumne, alumne, empleat de proveïdor.
6) Persona, àrea o activitat denunciada
7) Tipus d’activitat delictiva que es denuncia

8) Període de temps o data en què es produeix/detecta l’activitat denunciada
9) Descripció de l’activitat denunciada
10) *Clausula i text de protecció de dades preparat per Jose Luis *Lledo, responsable de *LOPD.

Accés al formulari: (aquí)

Novembre 2023